Mapa de capacitat acústica

Aprovat inicialment el 19 de gener de 2017.