Dijous, 18 de Gener de 2018
Vallmoll Vallmoll
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Informació general
Centres de culte
Entitats i associacions
Guia telèfons d'interès
Guia comerç i empreses
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Serveis subministrament
Transports públics
Centre Cultural - Sala de Ball
 
Ajuntament
Alcaldia
Òrgans de govern
Jutjat de Pau
Ordenances Fiscals 2016
Compte General i Liquidacions
Comissions de Seguiment
Plens
Comissió Especial de Comptes
Mapa capacitat acústica
Informació al ciutadà - varis
 
Subvencions / ajuts
Subvenció per activitats agrícoles (IBI rústica)
Bonificació Cànon de l'Aigua
Pla Municipal de Millora Escolar
Adquisició de llibres de text escolars
 
Planejament
Normes Subsidiàries del terme municipal de Vallmoll
Modificació puntual NSP núm. 3 - Zona Educativa
Modificació puntual NSP núm. 4 - Ermita del Roser
Modificació puntual NSP núm. 5 - Depuradora Mas Vell
Pla parcial urbanització SAUI Camí del Molí
Modificació puntual Pla Parcial Urbanístic sector SAUI "El Mas Vell" núm. 1
Pla Urbanístic SAUI El Mas Vell
 

 
EL TEMPS D'AVUI
Temperatura actual al Camp de Tarragona 15.3ºC
EL TEMPS DE DEMÀ
19.5ºC

Impulsat per AOC
 AJUNTAMENT DE VALLMOLL, un ajuntament al vostre servei
» INFORMACIÓ I ACTIVITATS


Vols conèixer el dia a dia del teu municipi?

Què fem, properes activitats, festes, cursos... 

Blog municipal:
http://viuvallmoll.blogspot.com.es/

Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Ajuntament-De-Vallmoll/1637971286422000


Twitter:  https://twitter.com/AjVallmoll

Descarrega't l'aplicació per a mòbil eBando

Contacta'ns:
aj.vallmoll@vallmoll.cat

 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2017
La Diputació de Tarragona dins del programa de subvencions per a inversions en equipaments municipals ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 2.393,51 € els quals aniran destinats a dotar de material el Museu de Vallmoll.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2017
La Diputació de Tarragona en el seu programa de subvencions al foment i difusió de publicacions locals, ens ha atorgat una subvenció de 235,61 €, que aplicarem a les despeses del reportatge fotogràfic aeri de les urbanitzacions de Vallmoll.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2017
La Diputació de Tarragona, en el seu programa per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, ens ha atorgat una subvenció per import de 3.793,55 € que l’ajuntament aplicarà a les despeses originades per la recollida d’animals abandonats, la captura de coloms i les accions per la desinfecció, desinsectació i desratització dels locals municipals, piscina municipal i en el clavegueram del poble.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2017
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció dins del seu programa per la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, la quantitat de 3.556,06 €, que es destinarà a la millora dels aparells de climatització del Consultori Mèdic.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2017
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Vallmoll en el seu programa per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines), per import de 7.647,40 €, que aplicarem al cost del servei de socorrisme durant l’estiu a la piscina municipal.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2017 - PAM
 
 
 
 
 
 
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la subvenció de 40.000 Euros dins el programa de despeses corrents del “Pla d’Acció Municipal", anualitat 2017.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2017 - PAM
La Diputació de Tarragona, en el programa “Pla d’Acció Municipal" de l’anualitat 2017 (PAM), ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció de 155.924 € per l’execució del projecte anomenat “REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC. FASE III”.

Aquesta actuació consisteix en la reforma dels carrers Mossèn Llop, Ponent, Doctor Riu, Sant Magí i Travessera de Sant Magí i que consta bàsicament de la substitució de la xarxa d’abastament d’aigua potable, renovació dels paviments, soterrament dels creuaments de la xarxa d’enllumenat públic i altres treballs derivats de la reurbanització.

L’import total de l’actuació ascendeix a la quantitat de 251.686,15 €. 

El termini aproximat per la finalització de les obres s’estima en 6 mesos des de la data de la licitació de les obres.


 GENERALITAT DE CATALUNYA
» Subvencions 2017
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 6.652,20 € com a compensació econòmica per retribuir càrrecs electes locals per a l’exercici 2017.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2017
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per a la realització de programes i activitats culturals durant l’any 2017, per import de 1.068,84 €, que l’Ajuntament ha aplicat a les despeses de la Festa Major d’hivern, Festa de Carnaval i els tradicionals Tres Tombs de Sant Antoni.


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2017
La Diputació de Tarragona, dins del programa per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals, ha concedit a l’ajuntament una subvenció per import de 2.168,10 €, que aplicarem a les despeses de funcionament de la biblioteca, museu i casal d’entitats “Casa Ballester".


 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvencions 2016
La Diputació de Tarragona, dins el programa  d’esports base i activitats esportives extraordinàries, ens ha concedit una subvenció per import de 1.113,86 €, que anirà destinada a sufragar les despeses de l’escola de futbol i altres activitats esportives i tornejos realitzats durant l’any 2016.


 Factures electròniques
» Plataforma FACE

L'Ajuntament de Vallmoll treballa amb la plataforma FACE. El nostre codi DIR3 (per a rebre factures electròniques) és el següent:  L01431606


 INFORMACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA TRIMESTRAL
» 3r. TRIMESTRE 2014
 
De conformitat amb l’article 4.1 b) de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, de conformitat amb allò que s’estableix en la Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia del càlcul del Període Mig de Pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. Comuniquem el Període Mig de Pagament corresponent al Tercer trimestre de 2014 que és de 11,38 DIES.


 Més noticies...
 
 
Transparència

Seu electrònica

Tràmits
Generals
Hisenda municipal (devolucions)
Població
Territori, Urbanisme i Habitatge
Medi Ambient / Agricultura
Educació i Lleure
 
Serveis municipals
Deixalleria mòbil
Piscina
Pista Poliesportiva
Cementiri
Formació: idiomes
Biblioteca Tirant lo Blanc
 
Enllaços d'interès
Viu vallmoll - blog municipal
Vallmotada
Altres enllaços vallmollencs
Estació meteorològica
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

e-BOP

Consell Comarcal de l'Alt Camp

Dóna corda al català

Servei ofert per OASI