Noticies

Aprovació inicial del Projecte d'execució per corregir els defectes d'instal·lació d'enllumenat exterior que dona servei a diversos carrers, per donar compliment amb aquelles ITCs del REBT que li són d'aplicació.
Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística UA 3.1 Calders Nord, aprovat en JGL de data 18 de gener de 2024. Termini d'informació pública: un mes, comptador des de l'endemà de la seva publicació al BOP.
Aprovació inicial del Proyecto modificado del proyecto básico y ejecutivo Restauración del Castillo de Vallmoll - Fase VI, aprovat en JGL de data 25 de gener de 2024. Termini d'informació pública: 30 dies, comptadors des de l'endemà de la publicació al BOP i al DOGC.
Projecte de restauració de la façana de l'Ajuntament de Vallmoll. Termini d'informació pública: 30 dies, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al BOP i al DOGC.
Projecte bàsic i d'execució de l'adequació de l'accés a la zona verda adjacent a la muralla del castell de Vallmoll, fase 1
Aprovació inicial acordada en Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2023.
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 11. Modificació de l'article 83. Zona industrial (clau 6).
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 12.
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament número 10.