Consistori

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors i regidores, amb l’assistència del secretari interventor de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte ...
Les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.
Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.
xxx
xxx
xxx
Marc Cusidó Ortiz PSC-CP Regidor Àrea d'Esports i Indústria
Francisca Ainhoa Carbonell Allué PSC-CP Regidora Àrea de Serveis Socials, Cultura, Joventut i Activitats Lúdiques
Francisco Javier Plana Eguiluz PSC-CP 2n tinent d'alcalde Àrea d'Ensenyament i Formació, Relacions Ciutadanes, Participació i Comunicació

Pàgines

Subscriure a