Junta de Govern Local

print pdf

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Àrea d'Hisenda i Activitats

  • F. Carles Fabà Jordà, 1r. tinent d'alcalde

Àrea d'Ensenyament i Formació, Relacions Ciutadanes, Participació i Comunicació

  • Francesc X. Plana Eguiluz, 2n. tinent d'alcalde

Àrea de Sanitat, Agricultura, Medi Ambient, Zones Verdes, Via Pública i Piscina

  • Pere Lluís García Robles, 3r. tinent d'alcalde

Àrea de Serveis Socials, Cultura, Joventut i Activitats Lúdiques

  • F. Ainhoa Carbonell Allué

Àrea d'Esports i Indústria

  • Marc Cusidó Ortiz