OBERTA CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ LLIBRES DE TEXT ESCOLARS

02/11/2022 Subvencions

OBERTA CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ LLIBRES DE TEXT ESCOLARS

S'ha obert la convocatòria per sol·licitar la subvenció de llibres de text escolars pel curs 2022-2023.

Per tercer any consecutiu, s'ha acordat en Junta de Govern Local atorgar un import de fins al 90 % del cost efectivament pagat per la persona sol·licitant (en cas d'estudis de graus universitaris és fins a 360 €).

Són destinataris dels ajuts tot l'alumnat empadronat a Vallmoll que cursi estudis reglats compresos entre educació infantil escolar i estudis universitaris.

Caldrà presentar la corresponent sol·licitud a les oficines de l'Ajuntament, acompanyada de la documentació següent:

- Factura dels llibres de text escolars i justificant del pagament

o

- Certificat d'escola, desglossat per conceptes, que acredita la despesa realitzada per llibres i/o material educatiu obligatori (en el cas d'alumnes de l'escola Mare de Déu del Roser).

- Document de domiciliació bancària que acrediti la titularitat.

El termini per presentar les sol·licituds serà fins al 20 de desembre de 2022, en model normalitzat que trobareu adjunt.