Noticies

04/04/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció nominativa per fer la 1a fase Nínxols i ossera del cementiri municipal l’any 2023. L’import concedit és de 71.485,52 €. Amb aquesta actuació, iniciada al febrer de 2024, s’ha cobert una situació de poca capacitat del...
12/03/2024 Subvencions
La Llar d'Infants L'Espígol disposa d'un circuit tancat d'aigua. Per aquest motiu, i d'acord amb el nou Reial Decret 487/2022, aplicable a partir del 2 de gener de 2023, cal fer un control molt acurat de la legionel·losi. L'Ajuntament de Vallmoll va encarregar la redacció del Pla Sanitari enfront...
12/03/2024 Subvencions
L'Ajuntament de Vallmoll ha realitzat una reparació al dipòsit d'aigua situat a la cota 190, on s'hi han detectat unes esquerdes que provoquen fuites d'aigua. Aquesta actuació, que s'ha dut a terme aprofitant les tasques de neteja del dipòsit, es va dur a terme el mes de febrer de 2023. L'actuació...
12/03/2024 Subvencions
L'Ajuntament de Vallmoll ha adquirit hipoclorit sòdic per garantir la qualitat de l'aigua de consum de boca. Aquest producte s'utilitza a la planta potabilitzadora d'aigua, que s'alimenta de l'aigua pretractada provinent de la unitat de filtració ja existent. L'aigua de sortida del reactor va a un...
12/03/2024 Subvencions
L’Ajuntament de Vallmoll realitza les analítiques d’aigua segons normativa (Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum). Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, mitjançant una...
12/03/2024 Subvencions
La brigada municipal ha reparat diverses avaries d’aigua a la xarxa d’aigua potable del poble, a l’avinguda Catalunya i al carrer Coronel Oller. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Vallmoll per import de 10.000...
24/01/2024 Subvencions
L'Ajuntament de Vallmoll, en l'execució de l'obra "Restauració del Castell de Vallmoll fase VI" té cofinançat un 65 % de l'elegibilitat de l'obra per part del Programa 1,5 % Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. En data 19 d'octubre de 2023, el Departament de Cultura de...
15/01/2024 Subvencions
L'Agència Catalana de l'Aigua, en l'acord de data 24 de novembre de 2023, ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció adreçada als ens locals per a l'Execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic...
15/01/2024 Subvencions
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, en l'acord de data 13 d'octubre de 2023, ha concedit la subvenció de Projectes per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants a l'Ajuntament de Vallmoll per import de...
15/01/2024 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l'acord de data 18 de d'abril de 2023, ha concedit una subvenció mitjançant assignació nominativa 2023 de 71.485,52 euros a l'Ajuntament de Vallmoll per finançar les obres de construcció d'una primera fase de nínxols i ossera al cementiri...

Pàgines