Convocatòria processos selectius 2 places administratiu/va de gestió

Convocatòria processos selectius 2 places administratiu/va de gestió

El 21 de desembre de 2022 es van publicar al BOPT (CVE 2022-11896) les bases de la convocatòria excepcional del procés d'estabilització de l'Ajuntament de Vallmoll pels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix subjectes a la taxa addicional per a l'estabilització del treball temporal pel sistema de concurs oposició i concurs, les quals trobareu en els documents associats.

D’acord a l’Ordenança fiscal núm. 20, la taxa a satisfer per a la tramitació dels processos selectius és:

  • Grups A1 i A2: 65 €
  • Grup B: 21,22 €
  • Grups C1 i C2: 30 €
  • Grup AP: 25 €

La taxa corresponent s'haurà de pagar mitjançant transferència bancària al número de compte ES07-0182-5634-1902-0002-0583, fent-hi constar el nom i cognoms de la persona aspirant. El pagament de la taxa ha de realitzar-se prèviament a la presentació de la sol·licitud i s'inclourà el justificant a la mateixa.

Els actes de tràmit derivats de les convocatòries que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la Seu electrònica i a la web de l'Ajuntament.

D'acord a les bases, la sol·licitud d’admissió es farà segons model normalitzat que resulta obligatori per a totes les persones aspirants. Recordeu que és preceptiu presentar la sol·licitud junt amb la declaració de mèrits.  Aquests models es poden descarregar des de l'apartat de documents associats d'aquesta publicació. La tramitació es farà d’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La presentació telemàtica es farà mitjançant la Seu electrònica de l'Ajuntament de Vallmoll