ES REQUEREIX EDUCADOR/A I AUXILIAR DE LLAR D’INFANTS

28/09/2021

ES REQUEREIX EDUCADOR/A I AUXILIAR DE LLAR D’INFANTS

Per màxima urgència es requereix incorporar un/a educador/a i un/a auxiliar per cobrir unes vacants a la llar d'infants Espígol de Vallmoll, amb una incorporació immediata.

Educadora: Jornada de tarda de 14:00 a 19:00 hores, amb possibilitat de variació i/o d’ampliació fins a les 22:30 hores.

Auxiliar: Jornada de tarda de 15:00 a 19:00 hores, amb possibilitat de variació i/o d'ampliació fins a les 22:30 hores.

Durada del contracte: Fins el 30 de juny de 2022.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'adreçar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Vallmoll.

Atesa la urgència, el termini per a la presentació de sol·licituds serà de cinc dies  naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci.

A les instàncies s'hi adjuntarà la documentació següent:

  • Currículum vitae de l'aspirant.
  • Fotocòpia del DNI/NIE.
  • Fotocòpia del títol acadèmic: Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil; mòdul 3 d'Educació Infantil o FPII Tècnic Especialista en Educació Infantil o equivalent, o un altre d'equivalent o superior.
    Aquells que presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d'acreditar l'equivalència mitjançant certificació lliurada pel Ministeri d'Educació o del Departament d'Ensenyament de la Generalitat corresponent.
    En cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà de presentar credencial que acrediti la corresponent homologació.
  • Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats. Es valorarà experiència i formació.
  • Certificat de nivell de suficiència de català (C1).
  • Declaració de no haver estat condemnat/da per delictes sexuals.

Els resultats d'aquest procés es publicaran a la web municipal www.vallmoll.cat