Oferta de treball: personal de brigada

Oferta de treball: personal de brigada

Expedient: 279/2024
Procediment: Seleccions de personal i provisions de llocs de treball
Assumpte: Contractació de personal de brigada per substitució

Per tal de cobrir una baixa laboral de peó especialista de la brigada municipal, atès que la borsa de treball existent està exhaurida, es fa públic que l’Ajuntament necessita contractar, amb caràcter temporal i urgent, una persona amb la categoria de peó especialista, grup professional AP, a jornada completa.

Les persones interessades en ocupar la plaça, de manera temporal i fins a la reincorporació del treballador substituït, poden adreçar-se a les oficines municipals abans de les 12.00 hores del dia 3 d’abril de 2024.