Exposició pública: Projecte modificat de l'espai d'amistat i retrobament familiar

Exposició pública: Projecte modificat de l'espai d'amistat i retrobament familiar

Aprovació inicial del Projecte modificat de l'espai d'amistat i retrobament familiar.

Termini d'informació pública: 30 dies, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al BOP i al DOGC.