Noticies

12/03/2024 Subvencions
L'Ajuntament de Vallmoll ha realitzat una reparació al dipòsit d'aigua situat a la cota 190, on s'hi han detectat unes esquerdes que provoquen fuites d'aigua. Aquesta actuació, que s'ha dut a terme aprofitant les tasques de neteja del dipòsit, es va dur a terme el mes de febrer de 2023. L'actuació...
12/03/2024 Subvencions
L'Ajuntament de Vallmoll ha adquirit hipoclorit sòdic per garantir la qualitat de l'aigua de consum de boca. Aquest producte s'utilitza a la planta potabilitzadora d'aigua, que s'alimenta de l'aigua pretractada provinent de la unitat de filtració ja existent. L'aigua de sortida del reactor va a un...
12/03/2024 Subvencions
L’Ajuntament de Vallmoll realitza les analítiques d’aigua segons normativa (Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum). Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, mitjançant una...
12/03/2024 Subvencions
La brigada municipal ha reparat diverses avaries d’aigua a la xarxa d’aigua potable del poble, a l’avinguda Catalunya i al carrer Coronel Oller. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Vallmoll per import de 10.000...
Relació de persones aprovades i proposta de contractació de la convocatòria de dues places d'auxiliar de llar d’infants mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.
Relació de persones aprovades i proposta de contractació de la convocatòria de tres places d'educador/a de llar d’infants mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.
Relació de persones aprovades i proposta de contractació de la convocatòria d’una plaça de director/a de llar d’infants (codi RLT 02.01.01) mitjançant concurs, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal.
Aprovació inicial del Projecte d'execució per corregir els defectes d'instal·lació d'enllumenat exterior que dona servei a diversos carrers, per donar compliment amb aquelles ITCs del REBT que li són d'aplicació.
Per tal de cobrir necessitats puntuals del servei de llar d’infants municipal, i atès que les borses de treball existents estan exhaurides, es fa públic que l’Ajuntament de Vallmoll necessita contractar, amb caràcter temporal i urgent, una persona amb la categoria d’auxiliar de llar d’infants, grup...
Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del polígon d'actuació urbanística UA 3.1 Calders Nord, aprovat en JGL de data 18 de gener de 2024. Termini d'informació pública: un mes, comptador des de l'endemà de la seva publicació al BOP.

Pàgines