Noticies

22/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció, per import de 4.079,70 €, per actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà en la convocatòria 2020. Aquest import l’aplicarem a la realització...
22/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció de 2.781,45 € per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, en la convocatòria 2020. Aquest import el destinarem a l’adquisició i instal·lació d’un aparell de...
10/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el programa de subvencions per a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans de la convocatòria 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat total de 3.224,80 €. Aquesta subvenció és subdivideix en dos...
10/12/2020 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l’acord de data 27 d’octubre de 2020 ha concedit les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) corresponents a l’anualitat 2020; on figuren per a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 45.000,00 Euros, els quals aniran íntegrament a sufragar...
12/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit les subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID-19, en la convocatòria 2020. A l’Ajuntament de Vallmoll se l’ha assignat la quantitat de 16.166,68 € que hem destinat al servei de socorrista a la piscina municipal, l'adquisició d...
INFORMACIÓ IMPORTANT Avui s'han publicat al tauler d'anuncis de la nostra Seu electrònica els resultats de les proves, tant de la borsa d'educador/a com d'auxiliar de llar d'infants, així com la data de la revisió de les proves i la data de l'entrevista que es realitzarà als aspirants que han...
19/06/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll dues subvencions dins el programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019, per un import de 7.087,50...
08/05/2020 Subvencions
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: - Una quantia equivalent al 50% de la quota de l’IBI urbana de l’habitatge habitual. - Una quantia equivalent al 50 % de la quota de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, amb un màxim de dos vehicles per unitat familiar. - Els immobles han d’estar situats en el terme...
19/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la línia de subvenció per activitats esportives de caràcter singular, convocatòria de l’any 2019, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 1.946,36 €. Aquest import contribuirà a sufragar les despeses dels tornejos i activitats esportives...
19/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la línia de subvencions per a programes d’activitats culturals dels ajuntaments fins a 5000 habitants, convocatòria de l’any 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 1.213,37 €. Aquesta subvenció contribuirà a sufragar les despeses corresponents a...

Pàgines