Noticies

19/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la línia de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural, en la convocatòria per aquest any 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 5.000 € per l’adquisició de béns...
06/11/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el programa de subvencions de caràcter excepcional de l’any 2017, va concedir a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 8.595,60 €, per tal de realitzar la substitució d’un tram de 100 metres lineals de canonada pel subministrament d’aigua potable al camí del Roser,...
21/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública derivats de les plagues urbanes, gestió dels gossos i gats abandonats, en la convocatòria 2019, per import de 5.136,80 €. Aquesta quantitat serà aplicada a les despeses pel...
21/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per implantar les mesures recollides en els plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) en la convocatòria 2019 per import de 11.632,50 €. Amb aquesta quantitat es substituiran 73 lluminàries de vapor de sodi per leds en l’enllumenat públic i...
21/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà per l’any 2019. L’ import concedit és de 5.146,20 €, que aniran destinats a satisfer les despeses originades per la...
21/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en la convocatòria destinada als ajuntaments amb població fins a 10.000 habitants destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural corresponent a l’any 2018, va concedir a l’...
21/06/2019 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 11 de gener de 2019, de convocatòria de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2019, ha concedit a l’Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 57.575 €, els quals 41.896,65 € aniran íntegrament a sufragar despeses corrents i...
02/05/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona en el seu programa d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació” ha acordat concedir a l’Ajuntament de Vallmoll l’import de 30.000 € per la construcció d’un mur de contenció al carrer Pont Nou de Vallmoll. Aquesta obra es va realitzar de forma urgent i excepcional...
02/05/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona en data 25 de maig de 2018 va concedir a l’Ajuntament de Vallmoll una subvenció en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018, per import de 88.840,68 €, per la realització del projecte de “Reurbanització dels carrers del nucli antic de Vallmoll (4a Fase)”, afectant els...
26/02/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona en el seu programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i en el programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018, va atorgar a l’Ajuntament de Vallmoll dues línies de...

Pàgines