Noticies

Aprovació inicial del Proyecto modificado del proyecto básico y ejecutivo Restauración del Castillo de Vallmoll - Fase VI, aprovat en JGL de data 25 de gener de 2024. Termini d'informació pública: 30 dies, comptadors des de l'endemà de la publicació al BOP i al DOGC.
24/01/2024 Subvencions
L'Ajuntament de Vallmoll, en l'execució de l'obra "Restauració del Castell de Vallmoll fase VI" té cofinançat un 65 % de l'elegibilitat de l'obra per part del Programa 1,5 % Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. En data 19 d'octubre de 2023, el Departament de Cultura de...
15/01/2024 Subvencions
L'Agència Catalana de l'Aigua, en l'acord de data 24 de novembre de 2023, ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll una subvenció adreçada als ens locals per a l'Execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques i de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic...
15/01/2024 Subvencions
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, en l'acord de data 13 d'octubre de 2023, ha concedit la subvenció de Projectes per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants a l'Ajuntament de Vallmoll per import de...
15/01/2024 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en l'acord de data 18 de d'abril de 2023, ha concedit una subvenció mitjançant assignació nominativa 2023 de 71.485,52 euros a l'Ajuntament de Vallmoll per finançar les obres de construcció d'una primera fase de nínxols i ossera al cementiri...
15/01/2024 Subvencions
En data 19 de setembre de 2023 el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll la quantitat de 6.984,78 euros com a compensació econòmica per retribuir càrrecs electes locals per a l'exercici 2023.
Anunci resultat provisional fase oposició i mèrits de la borsa de treball d'arquitecte.
12/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Vallmoll per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (e-catàleg) per l'any 2023, per un import total d'11.297,50 €. Amb aquesta subvenció l'Ajuntament ha dut a terme...
12/01/2024 Subvencions
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en l'acord de data 21 de desembre de 2023, ha concedit la subvenció per a la Redacció de projectes d'obra d'equipaments culturals de titularitat municipal de 6.992,44 euros a l'Ajuntament de Vallmoll per la Redacció del Projecte bàsic de...
05/01/2024 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en acord de data 12 de desembre de 2023, ha concedit a l'Ajuntament de Vallmoll la subvenció d’interessos de préstecs, per a l’exercici 2023, de 7.000,00 euros per finançar els interessos derivats del préstec vinculat a la construcció de la nova...

Pàgines